เราคือบริษัทคนไทยที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อนำมาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วย โดยปัจจุบันเรามีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ศึกษาและประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยขน์ ได้แก่ IoT (Internet of Thing), Embedded System, ReoteSensing, Top-up Machine และ Drone เป็นต้น

 

“เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลักดันให้องค์ความรู้ของคนไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ”